Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Biskoppens opgaver
Peter Skov-Jakobsen, Biskop over Københavns Stift

Biskoppens opgaver

Peter Skov-Jakobsen blev indsat som biskop over Københavns Stift 1. september 2009.

Han er øverste myndighed i stiftet i gejstlige spørgsmål og den samlende figur i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv i stiftet. Biskoppen er født medlem af stiftsrådet. 

Som øverste gejstlige myndighed er biskoppen blandt andet ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet, at ansætte nye præster, afholde ordination og føre tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager prædikeembedet, sjælesorgen og forvalter sakramenterne.

Biskoppen fører også tilsyn med stiftets menighedsråd. Han er klageinstans i bl.a. sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Han varetager desuden en væsentlig formidlingsrolle i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. 

Biskoppen godkender mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer og brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger.

Derudover forestår han selv en lang række kirkelige handlinger, herunder bispevielse, kirkeindvielse, provstekreering med videre.

Det er stiftets menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsbestyrelser, der vælger ny biskop.

Særlige opgaver

Biskop Peter Skov-Jakobsen fører tilsyn med præster i Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og med de tre værnsprovster samt værnspræsterne.