Fortsæt til hovedindholdet
Om Københavns Stift
Hvad er Københavns Stift?

Københavns Stift 

Københavns Stift er et af Danmarks ti stifter. Et stift er den højeste organisationsenhed i folkekirken.

Københavns Stift ledes af biskop Peter Skov-Jakobsen og omfatter ved udgangen af 2022:

  • Ni provstier.
  • 94 sogne.
  • 119 indviede kirker (hvoraf ni enten er valgmenigheder, funktionskirker eller kirker, som ikke er i brug). Der findes desuden en række kirkerum (f.eks. Kirken i Ørestad og Kirkefondets husbådskirke i Sydhavnen), som ikke er defineret som kirker.
  • Cirka 200 præster.
  • Heraf 10 lokalfinansierede sognepræster.

Den Danske Folkekirke er opdelt i 10 stifter i Danmark og et i Grønland.

Folkekirken på Færøerne var indtil 2008 et stift i Den danske Folkekirke, men er nu selvstændig. Der er fortsat nære bånd, og Færøernes biskop deltager ved folkekirkens bispemøder.

Stifterne har hver sin hjemmeside.

Biskoppen og stiftsøvrigheden

I hvert stift er biskoppen den øverste myndighed i kirkelige sager.

Biskoppen er blandt andet ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn med præsterne.

Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for visse forhold vedrørende tjenesteboliger for præster.

Tilsyn og klageinstans

Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg og er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser. 

Biskoppen er også klageinstans i sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug.

Stiftsråd

Det er stiftsrådets formål at styrke folkekirkens liv og vækst. Det sker blandt andet ved at inddrage lægfolket i de generelle overvejelser på stiftsplan om kirkelivets udvikling. Men også ved at fremme dialogen mellem stiftsøvrighed, provstiudvalg og repræsentanter for præster og menighedsråd om de fælles stiftsanliggender. 

Stiftsrådet kan vælge at udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til finansiering af kirkelige aktiviteter i stiftet. 

Hvert stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.

Stiftsbidraget

Stiftsbidraget kan bruges til aktiviteter inden for følgende områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster.
  • Formidling af kristendom.
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.