Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nye muligheder for at forbedre præsters psykiske arbejdsmiljø

Nye uddannelsestilbud, supervision og en intensivering af præsters teamsamarbejde kan forbedre præsters psykiske arbejdsmiljø. Det er resultatet af et femårigt projekt, som netop er afsluttet med en evalueringsrapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.


Af Kirsten Weiss Mose

Paraplyprojektet er den samlende overskrift for tre projekter med fokus på at styrke det psykiske arbejdsmiljø for præster i folkekirken. Fælles har været nye tilgange og metoder, og resultaterne af de tre projekter er nu udkommet i rapporten ”Evaluering af Paraplyprojektet til forbedring af præster psykiske arbejdsmiljø.” 

Hvordan resultaterne konkret skal anvendes, vil Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA) arbejde videre med i løbet af foråret 2023.

”Evalueringen af projektet er interessant af mange grunde. Blandt andet viser den, hvor vigtigt det er, at vi tænker på tværs af faggrupperne og ledelsesstrengene, når vi vil styrke det psykiske arbejdsmiljø

Peter Birch,
biskop i Helsingør Stift og medlem af APPA.

 Uddannelsestilbud til provster, biskopper og  arbejdsmiljørepræsentanter

79 % af folkekirkens præster oplever følelsesmæssige belastninger i jobbet, og hvert år giver disse sig for nogle udslag i langtidssygemeldinger. Derfor har et af paraplyprojektets delprojekter ”Sygefravær, uddannelse og indsatser” ønsket at give provster, biskopper og arbejdsmiljørepræsentanters viden og redskaber til at sætte ind, inden præster bliver meldt langtidssyge.

Evaluerings- og udviklingskonsulent Jais Poulsen har sammen med vidensmedarbejder Maiken Friischman Larsen stået for evalueringen af paraplyprojektet. Han peger på en række konkrete resultater.

”Rapporten peger på, at uddannelse kan give provster, biskopper og arbejdsmiljørepræsentanter viden og redskaber, som er vigtige, hvis vi ønsker at styrke det psykiske arbejdsmiljø og forebygge langtidssygemeldinger i folkekirken,” siger Jais Poulsen.

Uddannelsen har fokuseret på, hvilke tegn man skal være opmærksom på for at spore mistrivsel, inden det bliver til en langtidssygemelding, hvornår man som overordnet skal intervenere, og hvilke redskaber der er at gribe til i situationen.

 Helhedsforståelsen er afgørende for at løse problemerne

Samtidig har delprojektet afprøvet nye indsatser til at hjælpe de præster, der er langtidssyge. Man har blandt andet tilbudt dem at blive trukket helt ud af sin daglige sammenhæng for at modtage behandling på et behandlingssted i en periode, ligesom psykologhjælp og forskellige typer af coaching er blevet anvendt.

”Det er meget individuelt, hvad der virker for folk. Derfor er det en god ide at arbejde med en bred vifte af indsatser, så der i videst muligt omfang findes en løsning, som passer den enkelte,” siger Jais Poulsen.

Det er samtidig vigtigt ikke kun at gribe problemet an fra præstevinklen, men at man arbejder på tværs af folkekirkens dobbelte ledelsesstruktur med arbejdsmiljøspørgsmålet, forklarer Jais Poulsen. 

”Når en person bliver langtidssygemeldt på grund af det psykiske arbejdsmiljø, er det ikke altid, at problemet kan løses i den ene ledelsesstreng alene. Man bliver nødt til at have en helhedsforståelse for årsagerne til problemet. Ellers ender det ofte med tilbagefald eller jobskifte

Jais Poulsen,
evaluerings- og udviklingskonsulent, FUV

 Et job med følelsesmæssige belastninger

De fleste præster oplever uanset anciennitet følelsesmæssige belastninger som en del af jobbet. Uanset hvor mange år man har arbejdet som præst er det relationerne der fylder mest i den forbindelse.

”Evalueringen af delprojektet ”Håndtering af følelsesmæssige belastninger” viser, at supervision kan spille en vigtig rolle præster i forhold til at håndtere følelsesmæssige belastninger. Samtidig viser det, at der er behov for at gøre op med nulfejlskultur og gøre det mindre tabuiseret at tale om, hvis man oplever følelsesmæssige belastninger i arbejdet som præst. Og så peger det på, at der er brug for at styrke de sociale og faglige fællesskaber både blandt præster og mellem præster og andre ansatte på tværs af de to ledelsesstrenge” siger Jais Poulsen.

 God arbejdslyst

Det sidste delprojekt ”God arbejdslyst” undersøgte, hvordan et faciliteret teamsamarbejde kan få betydning for samarbejdet og for at forebygge psykiske overbelastninger.

”Projektet viste, at den form for teamsamarbejde i den grad tilfører noget positivt til samarbejdet. Alle præster arbejder i teams, som hjælper hinanden i forhold til at bytte vagter etc. Men her handlede det i højere grad om at finde ud af, hvad et præsteteam kan samarbejde om og at give præster nye redskaber i samarbejdet – både med andre præster, menighedsråd og øvrige samarbejdsrelationer,” siger Jais Poulsen.

Han forklarer, at deltagerne i første omgang var relativt skeptiske over for forsøget, men at erfaringerne endte med at være så positive, at alle deltagere ønskede at arbejde videre på den måde, da projektet var afsluttet.

”Efterhånden fandt de hinanden som kolleger og brugte teamet som et forum, hvor de kunne tale om andre ting, end man ellers gør, og tage fat på problemerne tidligere. Deltagerne oplevede, at de fik hjælp til at sortere i tingene. Hvad kan jeg bruge min provst til? Hvad skal jeg selv håndtere? Og hvad er et vilkår, som jeg er nødt til at parkere,” siger Jais Poulsen. 

 Tre indsatser sættes i gang

Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø har besluttet at arbejde videre med tre indsatser i forbindelse med projektet.

De vil arbejde for, at håndtering af følelsesmæssige belastninger tages ind som en fast del af supervisoruddannelsen. Samtidig ønsker arbejdsgruppen at præster, provster og biskopper opkvalificeres i håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer, herunder håndtering af følelsesmæssige belastninger tidlig indsats ved sygefravær. Endelig vil arbejdsgruppen øge udbredelsen af faciliteret teamsamarbejde, dels ved at øge kendskabet til modellen i provstierne, dels gennem uddannelse af teamfacilitatorer.

Biskop Peter Birch er medlem af Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA)

 Vi skal have fokus på arbejdspladsen som helhed

Peter Birch er biskop i Helsingør Stift og medlem af Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø. Han glæder sig til at arbejde videre med resultaterne fra evalueringen sammen med resten af arbejdsgruppen.

”Det er vigtigt at bringe de indhøstede erfaringer videre. Blandt meget andet, at de følelsesmæssige belastninger opstår i forbindelse med de relationer, som præster indgår i. Ikke i så høj grad i forbindelse med præsternes kerneopgaver. Det er en vigtig indsigt, som vi i arbejdsgruppen skal arbejde videre med. Vi skal se på, hvordan vi kan styrke det faglige og kollegiale fællesskab mellem præster. Som præst er der meget, man skal løfte på egen hånd, men så meget desto vigtigere er det, at man har en faglighed og en kollegialitet, man kan støtte sig til og hente inspiration fra.”

Han fremhæver også, at evalueringen peger på, at udfordringerne kun kan løses på tværs af ledelsesstrengene:

”Vi skal i det hele taget have fat i de arbejdsproblemer, der opstår i det relationelle, og det betyder, at vi også skal tænke på tværs af faggrupperne og på tværs af ledelsesstrengene

Peter Birch,
biskop i Helsingør Stift og medlem af APPA

Læs pressemeddelelse fra arbejdsgruppen: https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/uddannelse-og-opkvalificering-i-psykisk-arbejdsmiljoe-gavner-praesters-trivsel

Arbejdsgruppen holder sit næste møde den 12. april 2023.

Om Paraplyprojektet

Projektet er iværksat af Arbejdsgruppen for præster psykiske arbejdsmiljø (APPA) og gennemført fra 2018-2022. Formålet med projektet er at forbedre præster psykiske arbejdsmiljø gennem tre pilotforsøg, der adresserer de mest typiske udfordringer for præster trivsel.

Det konkrete afsæt for paraplyprojektet var en række undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, der pegede på behovet for at styrke trivslen hos folkekirkens præster.

 

Paraplyprojektet består af tre delprojekter

  • et projekt har fokus på, hvordan man kan forebygge langtidssygemeldinger blandt præster, og hvordan man kan hjælpe langtidssygemeldte i arbejde igen
  • det andet projekt har undersøgt, hvordan faciliteret teamsamarbejde kan skabe nye samarbejdsformer og forebygge psykiske overbelastninger
  • det tredje projekt har undersøgt årsagerne til, at præster oplever følelsesmæssige belastninger, samt afprøvet en model for videndeling og sparring af præster i folkekirken.

Den samlede evaluering af Paraplyprojektet er foretaget af evaluerings- og udviklingskonsulent Jais Poulsen og vidensmedarbejder Maiken Friischman Larsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Evalueringen og resume af rapporten kan hentes her: www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-og-rapporter/evaluering-af-paraplyprojektet-til-forbedring-af-praesters-psykiske-arbejdsmiljoe

 

Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA) har eksisteret siden 2004 og består af repræsentanter for biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen, stiftsadministrationerne og Kirkeministeriet.