Fortsæt til hovedindholdet
Koncepter
Profilkirker
Taksigelseskirken set fra jagtvej med en gul bybus i fart

Profilkirker 

UV-Kirke – dobbeltprofil – Netværkskirke 

Arbejdet med unge voksne er svært og kræver en helt særlig indsats. Meget få sogne i Københavns Stift kan løfte opgaven selv, og den lander oftest mellem bænkerækkerne. Vi ser, at mange sogne er interesserede i at arbejde med unge voksne, og vi ved, at det er en vigtig og relevant opgave for folkekirken. Dog har mange kirker hverken ressourcer, viden eller kompetencer til at løfte opgaven. Men hvordan kan ressourcerne samles og målrettes målgruppen på stifts- eller provstiniveau? Vi foreslår, at vi i fremtiden arbejder med UV-kirken, dobbeltprofilkirker og netværkskirker i Københavns Stift.

BRUGERPROFIL - Hvad er deres behov?

I løbet af RÆK UD-projektet har vi arbejdet ud fra to forskellige persona-profiler, som har forskellige kirkelige behov i forhold til frekvens, arrangementstyper og menighedsforståelse.

Emilie – orienterer sig ikke lokalt. Hun opsøger gerne enkeltstående begivenheder og har ikke behov for at byde ind personligt. Hun bevæger sig gerne langt for at deltage i det rette event og efterspørger arrangementer, som er tydeligt målrettet hende. Det er svært at finde det, hun leder efter, og som hun synes er spændende.

Oskar – mangler et sted, et fællesskab og et safe space. Han vil bidrage med sin faglighed og vil gerne tale tro med andre og med præsten. Det er det relationelle, og det at blive hørt og inddraget, der er essensen, og det, der motiverer ham. At lave og skabe noget sammen og have et frirum fra hverdagen.


Ud over de to forskellige tilgange og behov er udfordringen, at folkekirken ikke opleves relevant, og at unge voksne derfor snakker eksistens og tro andre steder. Ligeledes viser undersøgelsen FOLKEKIRKENS POTENTIALER OG BARRIERER BLANDT UNGE VOKSNE, at mange unge mangler et sted at snakke om tro og spiritualitet. Undersøgelsen viser også, at der er mange fordomme om folkekirken, og at den ikke anses som en aktuel samtalepartner i unge voksnes liv.

Vi vil være et aktuelt sted for samtalen om livets store og små spørgsmål. Hvor vi sammen laver kirke og skaber rammerne for, at de unge voksne kan være en del af folkekirken i København. 

 

Version 1.0: En UV-Kirke

Vi tror på, at vi vil kunne række længst ud til unge voksne ved at skabe en Unge-Voksne-Kirke som reelt arnested for UV-arbejdet i stiftet. Det behøver ikke at være en kirke, men kan være lokaler, der f.eks. kan rumme enkeltstående arrangementer, studiepladser, andagter, koncerter, lounge-område, krea-værksteder, lydstudie, sorggrupper og mødelokaler. Altså et sted, der ikke er skole/arbejde eller hjem, men som er deres 3rd place. Kirken skal være brugerdrevet og skabt i samarbejde med unge voksne. UV-kirken skal ligge centralt i København.

 

UV-kirken skal have tilknyttet en præst, der kan tage sig af menighedsopbyggelse, samtaler, arrangementer og fungere som kontaktperson i det arbejde i stiftet, der omhandler målgruppen.

 

UV-kirken er ikke en konkurrent til sognekirkerne men skal understøtte unge voksne arbejdet i stiftet. Derfor drømmer vi om en præst, der kan hjælpe de enkelte provstier/sogne/kirker med at opbygge relevante aktiviteter for målgruppen. Vi kunne kalde det en out-house-præst. Vi drømmer også om at UV-kirken kan rumme en videns-afdeling/kontorfælleskab, hvor teoretikere, præst, konsulent og praktikere kan have deres gang.

 

Ud fra de første workshops var/er det ønsket, at der skabes en UV-kirke i København Stift, hvor ansatte, rum og ressourcer er 100 procent dedikeret arbejde med unge voksne. Et sted, som de kan kalde deres, hvor de har ejerskab, og som kan have et udtryk, som de kan se sig selv i. Vi ved af erfaring, at det virker, og at rummet og relationerne har en fundamentalt afgørende betydning for, hvordan de unge voksne ser og interagerer med kirken.

 

Oprettelsen af en UV-kirke er stadig et ønske og håb i arbejdsgruppen, men på opfordring fra styregruppen og på baggrund af erfaringer fra tidligere lignende projekter som Børnenes katedral og Bibliarium, har vi forsøgt at arbejde videre med idéen om at skabe flere steder i København, som fast arbejder med unge voksne.


Version 2.0: Dobbeltprofilkirker

I stedet for et enkelt hovedsæde (en UV-kirke) kan der tænkes i dobbeltprofil kirke(r).

En dobbeltprofilkirke er en kirke, som holder fast i dele af sine egne arrangementer og tjenester, men hvor kirkerummet også kan bruges til arbejdet med unge voksne.

Det betyder, at en dobbeltprofilkirke afgiver nogle faste dage om ugen til arbejdet med unge voksne. Det kan f.eks. være tre dage om ugen, hvor der ikke planlægges noget i kirken, der ikke er målrettet unge voksne.  

Der skal som ved UV-kirken ansættes en præst og en kirke- og kulturmedarbejder på stift-/provstiniveau, som kan hjælpe dobbeltprofilkirkerne i gang og have fast tilholdssted i en dobbeltprofilkirke.

Udvælgelsen af dobbeltprofilkirke(r) skal ske ud fra den lokale kontekst og provstiets unge voksne-strategi men i høj grad også sammen med provst og menighedsråd. En dobbeltprofilkirke skal lave vedtægter sammen med menighedsrådet vedrørende det organisatoriske, så der er tydelighed omkring rum, tid og ressourcer. Aftalen er bindende, og der arbejdes umiddelbart for en fireårig periode.

Rummet skal være fleksibelt. Dvs. at rummet skal kunne bruges til aktiviteter som unge voksne kan se sig selv i, hvilket f.eks. kræver gulvplads, teknikudstyr mv.

Yderligere forslår vi, at en dobbeltprofilkirke:

 • får tildelt ekstra budgetressourcer til aktiviteter 
 • imødekommer krav om alternative gudstjenester i stedet for højmesse to gange om måneden. (F.eks. som i Brorsons Kirke og Ansgarkirken) 
 • bliver liturgisk frisogn 
 • fritages fra kirketælling (der skal være plads til at eksperimentere) 
 • bliver en del af et tæt samarbejde mellem nyansat UV-præst og kirke- og kulturmedarbejder/konsulent
 • bliver del af et netværk med andre dobbeltprofilkirker 
 • tilføres præsteressourcer (nye fra biskoppen)
 • evt. får mulighed for at søge en ny unge voksne-pulje (læs mere nedenfor)

Det vil være meget forskelligt, hvor meget de enkelte dobbeltprofilkirker kan løfte. Nogle vil være meget selvkørende, mens andre måske blot stiller rum til rådighed for UV-præsten og kirke- og kulturmedarbejderen.

Dobbeltprofilkirkens indhold vil naturligvis skulle tilpasses efter placering, demografi, kirkens rum og teologisk profil. Ligesom der kunne tænkes i at arbejde med forskellige målgrupper af unge voksne.


Version 3.0: Netværkskirker

Version 3 læner sig op ad en udvidet version af den nuværende indsat med konsulent/præst og et mere struktureret netværk.

I denne version forpligter alle otte provstier i Københavns Stift sig på at skabe aktiviteter målrettet unge voksne. Det kan være i den samme kirke eller aktiviteter, der går på tværs med en tovholder. Provstierne forpligter sig på at: 

 • afholde mindst fire arrangementer om måneden målrettet unge voksne
 •  afholde to alternative gudstjenester månedligt for at imødekomme målgruppen
 • udvælge kirker, der indgår i et netværk af kirker, som arbejder på denne måde og med denne målgruppe

Version 3 læner sig op ad en udvidet version af den nuværende indsat med konsulent/kirke- og kulturmedarbejder, men der skal ansættes en UV-præst og oprettes et mere struktureret netværk. Stiftet finder en kirke/kontorplads til UV-præsten og kirke-og kulturmedarbejderen, som de kan arbejde ud fra. Provstiet er som udgangspunkt selv ansvarlig for arbejdet, men UV-præsten og projektmedarbejderen tilbyder sparring til at imødekomme eventuelle problemstillinger, udfordringer mm.

UV-kirke, dobbeltprofilkirke og Netværkskirker kan sættes i værk på forskellige planer og på forskellige niveauer. Dvs. at UV-Kirke og netværkskirker kan oprettes samtidig, ligesom dobbeltprofil og Netværkskirker vil kunne supplere hinanden. Der vil dog være et loft over hvor mange kirker, der kan deltage på forskellige niveauer, alt efter hvor mange timer der kastes i strukturen og på hvilket organisatorisk niveau, der findes en løsning.

 

Unge voksne råd: Vi håber, at der i forbindelse med oprettelsen af en dobbeltprofilkirke eller UV-kirke kan etableres et unge voksne-råd bestående af unge voksne, der kan hjælpe med at videreudvikle visionen. Unge voksne-rådet skal have funktion som et ungdomsmenighedsråd for unge/unge voksne på stifts- eller provstiniveau. De skal så have en pulje penge og nogle rum (f.eks. en dobbeltprofilkirke eller et styrende organ i en UV-kirke). De kan så være med til at lave aktiviteter på stifts-/provstiniveau, f.eks. Pride, Distortion, Ungdommens Folkemøde mv. Yderligere ville de kunne give råd i forhold til kommunikationskampagner mv.Med et unge voksne-råd har unge voksne reel indflydelse organisatorisk. Man kunne også forestille sig, at der altid er en repræsentant fra unge voksne-rådet i stiftsrådet. (det kan evt. etableres sammen med Landsforeningen af Menighedsråd som pilotprojekt 2025).


PERSPEKTIV Hvordan skaber idéen værdi hos dem, der deltager?

Hvordan bliver vores relation tættere igennem idéen?

Med udgangspunkt i de to personaer har vi fokus på balancen mellem enkeltstående begivenheder og det at skabe menighed og 3rd place for unge voksne. Hvor der i arbejdet med UV-kirke og dobbeltprofilkirke er basis for at skabe menighed omkring et rum og en lokal forankring (3rd place), så er netværket langt mere aktivitetsbaseret og mere flygtigt.

Relationen til unge voksne skal yderligere understøttes af kommunikation (se nedenfor), samt opbygges og være en attraktiv samarbejdspartner for NGO’er, kreative fællesskaber, ungdomsnetværk og organisationer, som også arbejder med målgruppen.

PRODUKTION & KOMMUNIKATION

Kommunikation er afgørende for, at folk kan finde netværkskirkerne/dobbeltprofilkirkerne og deres tilbud mellem babysalmesang og seniorforedrag. Derfor skal dette prioriteres højt, så unge voksne kan finde kirken relevant. Der skal arbejdes med kommunikation, så målgruppen, men også provstier og stift, er klar over, hvilke kirker der er med i netværket og kan henvise unge voksne til disse kirker og til en evt. kommunikationsplatform.

På baggrund af vores snak med unge voksne både i forbindelse med RÆK UD-projektet og vores arbejde, kan vi se, at det er afgørende, at unge voksne meget tydeligt kan afkode, hvad der er målrettet dem. Derfor skal kommunikationen være tydelig både i forhold til indhold, ansatte og rum. Her skal vi turde vise, at vi vil de unge voksne og tager dem alvorligt. 

Ligeledes skal der arbejdes tæt sammen med FSU og studenterpræsterne.

Det er vigtigt, at der arbejdes med tydelighed omkring, hvem arrangementerne er målrettet og balancen med den faste menighed.

Ved at arbejde med dobbeltprofiler og netværkskirker afgrænser vi ikke uv-arbejdet til et enkelt sogn eller provsti men skaber mulighed for, at flere kirker kan dele viden og ressourcer omkring arbejdet. Dette kombineret med et fast sted for de ansatte i en kirke med dobbeltprofil gør, at vi får et udgangspunkt og en fast base for arbejdet.

 

Hvad skal der til, for at konceptet får gennemslagskraft?

Der er akut brug for mere ungdomsarbejde i kirkerne. Tankerne om det store netværk og det at have både dobbeltkirker og netværkskirker i alle provstier er ambitiøst, men vi har også brug for, at der sættes i gang nu. Der kunne derfor tænkes i, at der arbejdes færre steder men mere koncentreret.

Ansættelser

Ud over at der ansættes en UV-Præst og projektmedarbejder, som har fast base, f.eks. i en dobbeltprofilkirke eller et sted i stiftet, skal der ansættes en kommunikationsmedarbejder på deltid til at varetage kommunikationsopgaver både intent og eksternt, se ovenstående idé om kommunikation.

Unge voksne puljen

Yderligere kan konceptet suppleres med en unge voksne-udviklingspulje, som kan indgå i arbejdet med dobbeltprofilkirker/netværkskirker. Så dem, der bliver dobbeltprofil/netværkskirke, kan søge denne pulje til specielle aktiviteter. Denne pulje kan administreres af unge-udvalget eller stiftsrådet/provstisamarbejdet men ikke nødvendigvis af unge.

 

Udkast til tidsplan for opstart

2024 Foråret: Slut på RÆK UD-indstilling til stiftsråd/budgetudvalg omkring to stillinger

2024 Efteråret: Snak med eventuelle dobbeltprofilkirker om, hvordan et samarbejde kan se ud, samt bred invitation til at høre mere om det at være netværkskirker

2025 Foråret: Opstart af de første dobbeltprofilkirker og netværkssamarbejder. Der inviteres til første opstart-UV-Netværksmøde.